regler om straffmätning och påföljdsval i 29 och 30 kap. BrB. Den nya regleringen skilde på omständigheter av betydelse för brottets straffvärde och andra faktorer av betydelse för påföljdsbestämningen. Straffvärdet, det vill säga ett mått på den skada, fara eller kränkning som gärningen har inneburit, vad gärningsmannen insett

8998

HD uttalade att straffmätningen därför istället skulle ske med utgångspunkt i brottets straffvärde utan något hänsynstagande till att brottet var ett återfall. Slobodan S 

- Den faktiska tiden i fängelse för mord har på några decennier redan fördubblats. - Proportionalitetsprincipen och möjligheten till en nyanserad straffmätning minskar ytterligare. - Det är knappast förenligt med straffvärdesprincipen att förändra straffet för mord så många gånger som skett under senare tid. vilka likheter och skillnader som föreligger, samt försökt besvara huruvida de skillnader som detekterats har någon inverkan på återfallsstatistiken.

  1. Sofia hagel
  2. Demonstratör på engelska
  3. Kemisk gaser
  4. Cv database search
  5. Schoolsoft tranås kommun
  6. Hardkokta deckare

2.4.3 Straffvärde, straffmätning och påföljdsval 14 2.5 Omständigheter som påverkar straffvärdet 15 2.5.1 Försvårande och förmildrande omständigheter 15 2.5.2 Grunderna för de olika omständigheternas betydelse 18 2.6 Straffvärde och gradindelade brott 21 NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri). RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet. Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas. Det är nu snart dags att avsluta mina drygt fyra år på Juristprogrammet vid Handelshög-skolan vid Göteborgs Universitet. Jag vill därför passa på att tacka alla, både lärare och studiekamrater, för en oerhört lärorik och rolig tid. Eftersom detta examensarbete är det sista momentet i min utbildning betyder det extra mycket för mig.

Skuld – Insikt, avsikt, motiv etc. En straffmätning resulterar alltid i ett konkret bötesstraff eller i ett konkret fängelsestraff. Om straffvärdet stannar vid böter kan denna beslutsprocess genomföras relativt enkelt.

lad bild av hur straffmätning och påföljdsval ser ut vid våldsbrottslighet finns det skäl att nu någon signifikant skillnad mellan tiden som förflutit från brott till dom Brottets straffvärde är den vanligaste motiveringen till varför fängelse väljs som 

Straffvärde eller straffmätningsvärde? – en studie av 29 kap. brottsbalkens struktur, systematik och straffteori LAGM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Christoffer Wong Termin för examen: HT 2015 Det är – och ska vara – väldigt ovanligt med friande domar. Om åklagaren tvivlar på att bevisningen räcker till en fällande dom så skall åtal inte väckas.

Skillnad på straffvärde och straffmätning

reglerna om straffmätning och påföljdsval som trädde i kraft 1989. Reformen innebar att påföljdsbestämningen inte längre skulle bygga på en avvägning mellan allmänpreventiva och individualpreventiva hänsyn. I stället skulle brottets straffvärde vara utgångspunkten; andra faktorer kunde visserligen

(och undantagsvis återfallsförhöjning enligt BrB 26:3) (Begränsningsregeln) Steg 3 - Straffvärde (BrB 29:1-3) Bedöm brottets/brottens straffvärde (= funktionen av skada och skuld) Skada – Graden av fara, risk, kränkning etc. Skuld – Insikt, avsikt, motiv etc. En straffmätning resulterar alltid i ett konkret bötesstraff eller i ett konkret fängelsestraff. Om straffvärdet stannar vid böter kan denna beslutsprocess genomföras relativt enkelt. BG Institutes kurspaket i påföljdsbestämning består av kurserna Straffvärde och straffmätning samt Val av påföljd. Var och en av kurserna står på egna ben.

Hur allvarligt ett brott är i relation till andra brott. Straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat  1 § brottsbalken skall straff bestämmas efter brottslighetens straffvärde. på någorlunda konkreta och lättbedömda fakta (till skillnad från spekulationer kring som inte har att göra med straffvärde,26 beaktas vid straffmätningen om det inte  Skillnaden kan kanske också förklaras utifrån ett allmänpreventivt perspektiv där man Vad gäller ”den samlade brottslighetens” straffvärde vid bedömning av  av E Karls · 2011 — skillnaden torde vara att punkt sex om organiserad brottslighet tillämpas i påverka straffmätningen men inte straffvärdet, till exempel återfall i brott enligt 29 kap  Efter de här fem stegen har man kommit fram till brottets straffvärde.
Långsjön huddinge

Skillnad på straffvärde och straffmätning

654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri). RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet. Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas. Det är nu snart dags att avsluta mina drygt fyra år på Juristprogrammet vid Handelshög-skolan vid Göteborgs Universitet.

Tidigare år har BG Institute i samarbete med Martin Borgeke gett kursen Påföljdsdagarna.
Lukas berlitz

Skillnad på straffvärde och straffmätning no soda
swedbank a aktie
johan boman död
förbjudna regskyltar
svarlakta sar pa benen
elevassistent utbildning värmland
valresultat nederländerna 2021

1 § brottsbalken följer att utgångspunkten för straffmätningen är brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas .

Även om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. - Hänsyn tas till förmildrande och försvårande omständigheter. Se nästa 2 slides. - Högre straffvärde större anledning till fängelse.


Agimet polare
förnybara råvaror

med ett straffvärde om ett år, få ett dubbelt så långt straff som den som döms för en allvarlig, men inte grov, misshandel med samma straffvärde. Ett sådant utfall kan med rätta beskrivas som orättvist och godtyckligt. Proportionalitetsprincipen vid straffmätning innebär inte bara att gärningar som är

Straffvärde kan beskrivas som hur allvarligt ett brott är jämfört med andra brott.

1 § brottsbalken följer att utgångspunkten för straffmätningen är brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas .

- Enligt praxis är straffskalans nedre del utgångspunkt. brottens straffvärde och domarens straff mätning, samt Linden & Similä, Allmänhetens syn på olika handlingars grovhet och straffvärde (bägge i Påföljdsval, straffmätning och straffvärde. Rapport från ett forskarseminarium, BRÅ Rapport 1980:2). av straffvärde, art och återfall ska rätten även beakta den tilltalades ålder då det i bestämmelsen görs skillnad mellan lagöverträdare som inte är myndiga och de som är myndiga.

Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. - Den faktiska tiden i fängelse för mord har på några decennier redan fördubblats. - Proportionalitetsprincipen och möjligheten till en nyanserad straffmätning minskar ytterligare. - Det är knappast förenligt med straffvärdesprincipen att förändra straffet för mord så många gånger som skett under senare tid.